connection
A A A

Streszczenie Książki pt. Homogeneza

Omawiana książka jest opracowaniem unikalnym w obszarze problematyki ewolucji gatunku ludzkiego   Celem tego studium było rekonstrukcja zachowań tysięcy pokoleń hominidów w ciągu 5 mln. lat – a szczególnie ostatnich 500.000 lat   Stanowiło to zadanie trudne i nie pozbawione ryzyka utraty wiarygodności w świetle dotychczasowych badań naukowych . Przyjęta technika odtwarzania tych pradziejów musiała w związku z tym opierać się  na interdyscyplinarnym  podejściu badawczym .

 

Zastosowana w tej książce klasyfikacja hominidalna stanowi oryginalną propozycję odejścia od dotychczasowych utartych stereotypów nazewniczych   Z tego  względu nie jest to typowa antropogeneza ponieważ nie odwołuje się do klasyfikacji według odkrytych szczątków kostnych i stosunkowo nielicznych artefaktów z okresu paleolitu  Przyjęcie dla tego studium określenia  homogeneza  ma na celu podkreślenie  tego co często jest pomijane przez wielu badaczy  Chodzi tutaj o odtworzenie hipotetycznych zdarzeń wśród ogromnego ciągu kolejnych pokoleń  hominidów  w oparciu o technikę algorytmu   Aby zachowana została ciągłość ewolucyjna  użyta została kierunkowa  strukturalizacja  i  funkcjonalizm  które wyłaniały się z  popędu  dominacyjnego wśród gromad  hominidów

 

Konieczne stało się prześledzenie hipotetycznego rozwoju  gestu i mimiki oraz mowy modulacyjnej które w określonych  warunkach bytowych wpłynęły na powstanie i rozwój mowy artykulacyjnej   Zarówno czynniki  stabilizacyjne jak i destabilizacyjne miały  wpływ na ostateczne ukształtowanie gatunku ludzkiego w obecnej postaci   Szukając genezy tego niezwykłego rozwoju nie możemy zapominać  że zawdzięczamy to silnemu oddziaływaniu afiliacji  syntonii i facylitacji   Dzięki tym właściwościom  zaczęły się wyłaniać struktury klanowe i rodzinne oraz społeczne funkcje w gromadach    To uspołecznienie i ciągły wzrost kultury  materialnej musiały w końcu  zadecydować o powstaniu pierwszych form  proto cywilizacji  przed około  50 tys. lat temu

 

Miało to ścisły związek z animizmem i magią bez udziału których niemożliwe by było zbudowanie rozszerzonej w różnych poziomach i gradacjach więzi społecznej   Niewątpliwie był  to proces jedyny i niepowtarzalny w całej ewolucji hominidów   Dlatego też nie można przyjmować dla tej klasyfikacji tak sztucznych określeń jak : homo sapiens  sapiens oraz homo sapiens  neanderthalensis  Pomiędzy obydwoma gatunkami nie istniał bowiem most wzajemnego przenikania kulturowego  na bazie tych cech które przekazywane były odrębnie w każdym gatunku

 

Istota człowieczeństwa nie wyrosła z fenogenetycznych właściwości ludzkiej natury   Jest ona tylko odbiciem długiego i bardzo dramatycznego  procesu  ewolucji   W jego  ciągu  tworzyły się stale nawarstwiające się zmienności w przyrodzie otaczającej hominidów    Ze zmienności tej powstawała dialektyka dziejów  gatunku biologicznego który  popęd dominacji  użył jako narzędzie zarówno do  swojego rozwoju – jak i  zguby .

 

Początki tej niezwykłej drogi sięgają 5,5 mln lat temu w momencie  wystąpienia katastrofy w Afryce  W wyniku pęknięcia tektonicznego w dnie Zatoki Adeńskiej  doszło do potopowego wdarcia się wody morskiej w Wielki Rów Tektoniczny w Afryce Wschodniej  Powstał dzięki temu półwysep lub wyspa na której znalazło  schronienie stado małp prarodziny Ardipithecus ramidus  Zostały one całkowicie odcięte od swojego dawnego środowiska naturalnego  Na tym  terenie zmuszone zostają do przystosowania się do całkowicie odmiennych warunków kształtowanych przez wyżyny i góry  oraz rozległe rozlewiska wodne wokół  których  było brak  zadrzewienia

 

Około 4 mln lat temu z tej populacji wyłania się gatunek małp rodziny  Ramidus monti vagus ( wędrujący po górach )  Małpy te przyjmują już coraz bardziej wyprostowaną postawę ciała dzięki wspinaczkom wyżynno – górskim oraz brodzeniu w wodzie   Gdy wody potopowe ustępują  pozostawiając po sobie rozległe jeziora na całym obszarze Afryki Wschodniej – z  dawnej populacji rozwija się nowy gatunek rodziny Australopithecinanae  szczepu abs terreos ( odpędzony  odstraszony )  Gnieździ się on tylko w pieczarach i jaskiniach Afryki Wschodniej  oraz Południowo – Wschodniej  polując o  zmierzchu na młode pawiany  Około 2,5 mln. lat  temu  rozwija  się  w Afryce Wschodniej  pierwszy  hominid - Homo habilis  o postawie  ciała  coraz  bardziej wyprostowanej   Zawdzięczał  to  zdolnościom do biegania  po sawannie  bez  podpierania się rękami  W porównaniu do australopitheka – pojemność mózgu u tego hominida  błyskawicznie się powiększa osiągając wielkość  800 – 850 cm ³

 

Około 1,7 mln. lat temu dochodzi do pierwszego opuszczenia Afryki i powstania nowego gatunku Homo erectus który rozdziela się na podgatunki Homo spelaeus ( jaskiniowy ) oraz Homo  de terrestris nidus ( ziemiankowy )   Cechą charakterystyczną tych hominidów jesst stałe używanie drewnianych tyk zarówno  do obrony jak i ataku  Bardziej rozwojowy hominid Ziemiankowy zakłada już duże stada  stale wędrując w poszukiwaniu żywności   W tym okresie  rozwija się dynamicznie język gestykulacji  Wreszcie w okresie od 800.000 – 450.000 lat temu wyłania się kolejny gatunek Homo furibundus animus ( szalony natchniony duch )  W tym  czasie  dochodzi  do  pierwszego ujarzmienia ognia  początku  świadomości obrzędowości i powstania mowy modulacyjnej  Jego następcą  w okresie 430.000 – 270.000 lat temu  staje się Homo meditoris durus ( planujący  wytrzymały )  

 

Na ten  czas przypada rozwój mowy modulacyjnej  rosnący wpływ animizmu  doskonalenie obróbki narzędzi kamiennych – a także przedmiotów codziennego użytku   Powstaje pierwsza organizacja  proto klanowa   Stosowana już jest powszechnie ochra  ( czerwony muł rzeczny )

 

do zabezpieczania ciał przed ukąszeniami owadów - a w dalszej kolejności do celów  więzi klanowej  i dominacji w grupie  Rodzi się mowa tańca  gestykulacyjnego   Powoduje to  silne oddziaływanie afiliacyjno – syntoniczne  wyłanianie się zwiadowców i  animizatorów   Jest to już tylko  jeden krok do przejścia w fażę hominida  rozumnego   Następuje to w Afryce  Południowej   gdzie w okresie 250.000 – 180.000 lat  temu rodzi się  Homo  sapiens superus  ( wyższy )

 

Silne przenikające się więzi  u tych  hominidów   sprzyjają  zaczątkom  mowy  artykulacyjnej Od 440.000 lat temu  gdy wystąpił pierwszy wielki kataklizm potopowy po zakończeniu zlodowacenia Mindel w  Europie  kolejne generacje  hominidów będą  nieustannie wędrować tysiące kilometrów , mając do  czynienia z kolejnymi potopami  powodziami  wybuchami wulkanów  oraz  dokuczliwymi  suszami  Następcy –Homo sapiens medius ( średni )  typowy dla okresu 180.000 – 130.000  lat temu i Homo  sapiens  inferus ( niższy ) wyłoniony około 125.000  lat temu  w  Afryce  Północno – Wschodniej  w   czasie  straszliwej  suszy  dokonują niezwykłych wręcz  karkołomnych  form przystosowania się do  katastrofalnie  zmienionego środowiska naturalnego.

 

Na ten  czas przypadają  próby podziału  pracy wśród klanów --a następnie pierwszych rodów Hominidzi  opanowują  już  podstawy mowy  artykulacyjnej  wspierającej  się  zapewne  na  rzeczownikach  czasownikach  i  przymiotnikach  W okresie wielkiej suszy w Afryce  Homo  sapiens  inferus  decyduje się  w niewielkich gromadach  przejść wpław  lub  przepłynąć  na  tratwach  cieśninę  Zatoki Adeńskiej w kierunku Półwyspu Arabskiego  od strony  obecnego osiedla  Dżibuti   W tym więc miejscu  gdzie  przed 5,5 mln. lat temu rozpoczęła się ich długa droga wydzielania się ze  świata zwierzęcego  

 

Zaczął się w ten sposób  nowy i zarazem ostatni rozdział w rozwoju gatunku ludzkiego   Gdy opuszczali 90.000  lat temu Afrykę nie mieli zapewne jeszcze świadomości  że  staną się  jedyną  ocalałą hordą , która będzie tworzyć  świt nowego życia   Lecz   niebawem  przyjdzie im zmierzyć się  z  kolejnym kataklizmem   Straszliwe zagrożenie nadciągnęło z Sumatry  74.000 lat temu  Odezwał się  tam  super wulkan   Toba   W wyniku największego od 450 mln. lat  wybuchu  wulkan wyrzucił na wysokość 40 km  miliard ton popiołów  i pyłów  w połączeniu  z  wyziewami siarkowymi  Katastrofa ta  prawdopodobnie zabiła pozostałą  resztę populacji ludzkiej w Afryce i Lewancie, dziesiątkując natomiast uciekinierów z Afryki  którzy  schronili się w  Górach  Zagros i Półwyspie  Sundajskim  Od tego momentu wśród ocalałych wyłaniają się pierwsi  uzdrowiciele  którzy  po paru tysiącach lat  staną się  magami otoczonymi kultem społecznym   Eksplozywnie rozwijają  się  teraz  obrzędy  animistyczne  i magiczne  z  rozwiniętym kultem przodków   W okresie  50.000 – 40.000  lat temu  następuje rozwój sztuki , mowy ideotwórczej  języka wystroju i znaków  terenowych  oraz powstają  pierwsze  sanktuaria   Spaja to wszystko kosmogonia i poczucie osobistej i społecznej wartości  W takim klimacie z uzdrowicieli – magów wykształcają się  pierwsi kapłani  Wraz z ich celebratorską działalnością  dochodzi do większej złożoności w stosunkach między ludzkich  w  ramach łączenia i ciągłej transformacji  coraz  większych  wspólnot  Rozwijają się dzięki temu  neolityczne cywilizacje miejskie – ale także toczą się totalne wojny i narasta zagrożenie  bytu dla  bezpiecznych  do tego czasu  klanów  rodów  i  plemion   Wyłaniający się z  ustroju teokratycznego  wódz  - król  będący też arcykapłanem  tworzy  podwaliny  pod ustrój  feudalny  którego dialektyczne  rozwinięcie  prowadzi  do  autarkizmu  i pozornej demokracji  ( anarchia ) ..

 

Marian  Gruca – autor

 

( in English )

 

R E S U M E  of  the  book  Homogenezis 

written  by  Marian Gruca

edited  in  2006  ISBN  83   924390  0  7

 

 

The discussed book is an unique elaboration in the field of human evolution  

 

The aim of this study is  to reconstruct the hominid behavior of thousands of generations in fife million years  and particular in the last 500 000 years 

 

It was a difficult task  and not without a risk of losing credibility in the light of previous researches   The taken technique of adopting prehistory has therefore based on characteristics of both anthropological  psychological  psycho neurological and descriptive sides  

 

The classification of hominids used in this book is an original proposal to move away from the current naming stereotypes   For this reason it is not a typical anthropogenesis  because it refers not to the classification according to skeletal remains and relatively few artifacts from the Paleolithic period

 

I decided to determine this study as  homogenezis   to emphasize this what is so often overlooked by many researchers   It was meant to be a hypothetical reconstruction of events that have occurred within generations of hominids based on algorithmic techniques

 

To preserve the continuity of evolution was used a directional structuring and functionalism which emerged from the desire of domination among clusters of hominids

 

It became necessary to trace the development of hypothetical speech and facial expressions  gestures and voice modulation  which  in certain living conditions  contributed to the creation and development of articulation speech facilities

 

Both stabilizing and destabilizing  catastrophic  factors had a decisive influence for the final shaping of the human species in its current form 

 

Searching for the origins of this remarkable development  one can not forget  that we owe it to the strong influence of affiliation  consonance and facilitation   Thanks to these attributes began to emerge the clan and family structures and the social factions of clusters

 

This socialization and the continuing growth of material culture decided in the end about the early forms of a proto civilization about 70 000 years ago   It had a close relationship with animism and magic  without which it was impossible to built extended in various levels and gradations social ties

 

No doubt  it was an unique and unrepeatable process throughout the evolution of hominids   So we can not take for this classification such artificial terms as Homo sapiens sapiens and Homo sapiens neanderthalensis   There was no cultural interpenetration between the two species

 

The essence of humanity has not grown upon the fenogenetical characteristics of human nature   It was a reflection of a long and very dramatic evolution   In the time of its duration  occurred continually accumulating variations of nature that surrounded the hominids   From this variability was created the dialectics  which formed the history of the biological species  whose desire to dominate built a tool  both for development and destruction  

 

The origins of this extraordinary way date back to 5,5 million years  to the time of the catastrophic turn in Africa   As a result of tectonic cracks in the bottom of the Gulf of Aden was created a flood like break of sea water into the Great Rift Valley in East Africa   These circumstances formed a peninsula or island  where a heard of monkeys from the Ardipithecus ramidus primeval family found refuge   They were completely cut off from their old environment   In this new area  under completely different conditions  the landscape shaped by uplands and mountains  with vast areas of water around and lack of trees  they were forced to adaptation

 

About 4 million years ago from this population emerges a species of monkeys from the family Ramidus montivagus (wandering in the mountains)   These monkeys are taking more and more erect posture through different ways of moving   both in water  as through mountainous landscape   As the flood water recedes leaving behind vast lakes throughout East Africa    from the old population is growing a new species from the family Australopithecinanae of the strain Aps terreos (stripped  deterred)   It nests only in the caverns and caves of Eastern and South Eastern Africa  hunting at dusk for young baboons

 

About 2,5 million years ago developed in East Africa the first hominid  Homo habilis  whose  posture was more upright growing  thanks to the ability to run on the plain without leaning on his hands   Comparing to Australopithcus   the capacity of his brain is growing rapidly  reaching a size of  800 to 850 cm3

 

In the time of the first leave of Africa  about 1,7 million years ago  it comes to the creation of a new species  Homo erectus  which splits into two subspecies  Homo spelacus (living in caves) and Homo de terrestris nidus (living in dug outs)   Characteristic for these hominids is a constant use of wooden poles  both for defense and attack   The living in dug outs hominid  being the more advanced one  assumes large herds  continuously wandering in search of food   In this period of time the gesticulation language is developing rapidly   Finally  in the period from 800 000 to 450 000 years ago emerges another species  Homo furibundus animus (frenetic  inspired spirit)  At this time occurs the first subdue of fire  appears the first symbolic consciousness and the beginnings of an modulation language   About 430 000 to 270 000 years ago emerges his successor  Homo meditoris durus (planning  tough)   This time accounts for the development of the modulation language  the growing influence of animism and to large improvement in the performance of stone tools and everyday objects   The first proto clan organizations are emerging   To protect the body from insect bites is already used ocher (red river mud)   Ocher also servers for symbolic purposes and as a tool for decoration and domination   A new language of gesticulation dance is created   All these factors result in a strong influence of affiliation and consonance  and to the emerging of the first scouts and patriarchs in the hordes

 

From this it takes only a step into a transition phase to an intelligent hominid   This is done in South Africa during the period from 250 000 to 180 000 years ago  with the birth of a new species   Homo sapiens superus (higher)   Strong ties between these hominids promote the beginnings of the articulation language

 

Starting from the period 440 000 years ago  when the first great flood cataclysm occurred  (after the first Mindel glaciations ended in Europe)  the next generations of hominids would constantly wander thousands of miles  having to deal with more floods  volcanic eruptions and nagging droughts   The successors  Homo sapiens medius (average)  developing from about 180 000 to 130 000 years ago and Homo sapiens inferus (lower)  which appeared in the period about 125 000 years ago in North East Africa during a great drought  made remarkable  even breakneck efforts to adapt themselves to the catastrophic amended environment   During this period appear the  attempts of division of labor  first among the clans and later among the  families   The hominids master the fundamentals of an articulation language  supporting themselves with nouns  verbs and adjectives

 

During the great drought in East and North Africa a small cluster of Homo sapiens inferus decided to swim across the strait of the Gulf of Aden in direction of the Arabian Peninsula making the approach from the direction of the contemporary town Djibouti  right there where before 5,5 million years had started their long way of separation from the animal world

 

Those  who had left Africa about 90 000 years ago did probably not be aware  that they are going to be the only surviving cluster  which would later create the dawn of a new life  But they would have to face a new disaster  that came from Sumatra about 74 000 years ago  after the eruption of the super volcano of Toba   By the largest eruption since 450 millions of years  the volcano threw to the height of 40 km billion tons of ashes and dust together with fumes of sulphur

 

The disaster killed probably the rest of the human population in Africa and Levant  which was already ravaged by the catastrophic drought  and the later consequences of the great eruption decimated the African escapees  who had taken refuge in the Zagros Mountains and the Sundanese Peninsula   Since then  among the survivors emerge the first healers  who after a few thousand years transform into prestigious magicians   In a sharp accelerated way were starting to develop animistic rites  spiritism  and magic   There were arising the first sanctuaries  was developed created art  concepted diagrams in speech as well as the symbolism  of body decoration and field marking   It was all bound by cosmology and a sense of social and personal value   In such a prevailing atmosphere  from the healers and shamans dealing with magic  were to develop the first celebrating priests   Their work would result in the evolution of even more complex human relations  which were associated with joining together and a continuing transformation of more and more growing communities   This resulted in a development of urban civilizations  but in the same time were also ongoing total wars and the  until then safe clans and families were more and more in danger

 

From this theocratic regime emerged a leader or king  who was also a high priest  and so was created the base for the feudal system which dialectical development is leading to autarky and apparent democracy (anarchy)

  

Marian Gruca  author