connection
A A A

Artykuł : Konflikt krymski i jego konsekwencje

Autonomiczna Republika Krym powstała w maju 1992 r. Poprzedziło ją referendum z dn. 20 stycznia 1991 r. w którym większość ludności Krymu wyraziła zgodę na utworzenie Krymskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej . Ta autonomiczna struktura trwała tylko kilkanaście miesięcy . Obecna jednostka administracyjna znajduje się na terenie południowej Ukrainy .

Każda zmiana statusu tej jednostki może nastąpić w trybie referendum lub na mocy konferencji międzynarodowej z udziałem wszystkich stron biorących udział w tym konflikcie .

Główną podstawą prawną takich regulacji jest art. 2  rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 10 grudnia 1948 r. , w której się mówi : " Nie wolno czynić żadnej różnicy w zależności od sytuacji politycznej lub międzynarodowej kraju lub  obszaru do którego dana osoba przynależy , bez względu na to , czy jest on niepodległy , powierniczy , autonomiczny lub poddany innym ograniczeniom suwerenności . "

W tej samej rezolucji ONZ w art. 3 czytamy : " każdy człowiek ma prawo do życia , wolności i bezpieczeństwa swojej osoby " .

Są to jedyne właściwe środki dla zapewnienia stabilizacji w każdym obszarze świata . Niestety od kilku miesięcy obserwujemy ogromny wzrost napięcia politycznego - najpierw w Kijowie , a następnie na Półwyspie Krymskim . Rosja i Ukraina znalazły się w stanie polityczno - wojskowego konfliktu w warunkach wprowadzenia przez Rosję zwiększonych kontygentów wojska na Krymie . Według Rosji mają one ochraniać ludność rosyjską .do czasu przeprowadzenia referendum . Z punktu prawa międzynarodowego stanowi to dla Ukrainy naruszenie status quo . 

Rosja nie uznaje przy tym obecnego rządu ukraińskiego , zarzucając mu , że wyłoniony w ostatnim okresie rząd powstał w wyniku przewrotu w Kijowie o cechach faszystowskich. Sytuację w tym obszarze komplikuje rosyjska Flota Czarnomorska , która na mocy umowy między Rosją i Ukrainą , ma stacjonować na Krymie do 2017 r.

Dodatkowe skomplikowanie sytuacji politycznej w stosunkach między Rosją i Ukrainą , wywołane jest włączaniem się w ten konflikt Unii Eurpejskiej - w tym Polski , Paktu Północno - Atlantyckiego ( NATO ) oraz Stanów Zjednoczonych . Budzi to powszechne zaniepokojenie ludności tych krajów . Obserwujemy ciągle różne nieudane misje pokoju , przeplatane " ćwiczeniowymi " interwencjami wojskowymi oraz grożbami zastosowania wobec Rosji różnorodnych sankcji . Zarzuty wobec Rosji nie zostały przy tym zdefiniowane . Jak bowiem określić prawnie  obecną ilość wojska rosyjskiego przy wschodniej granicy z Ukrainą ?

Czy jest to przygotowywanie najazdu na kontynentalną Ukrainę - czy też stanowi to presję wojskowo - polityczną  , celem  podporządkowania Ukrainy Rosji . W każdym razie może to stanowić interwencjonizm dominacyjny przeczący zasadom Karty ONZ . Należy zdać sobie sprawę z tego , że ten typ interwencjonizmu coraz częściej występuje w różnych częściach świata . Na Krymie ważą się losy tego interwencjonizmu , którego cele wiążą się w znacznym stopniu z ambicją i prestiżem Rosji - jako mocarstwa - a nie ochroną jednostek ludzkich .

Dlatego należy przekroczyć ten " Rubikon " nie dla państwa i jego rządu lecz dobra ludzi . Służy do tego celu zawarty 16 grudnia 1966 r. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych . 

W art. 1 tego paktu mówi się  między innymi : " Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia . Z mocy tego prawa swobodnie określają swój status polityczny i swobodnie zapewniają swój rozwój gospodarczy , społeczny i kulturalny ."

W tym znaczeniu obywatel , którego prawa zostały naruszone , może złożyć skargę w jednym z języków oficjalnych tj. angielskim , francuskim, niemieckim lub rosyjskim . Skargę należy kierować na adres : Office of the High Commissioner for Human Rights to the United Nations Human Rights Treaties Division , Palaice des Nations  , CH - 1211  GENEVE 10  SWITZERLAND .

Opracował :  Marian Gruca         Warszawa dn. 15 marca 2014 r.